POL-MOT Rail Wersja Polska English Version

Oferujemy:

- pistolety (9mm; Magnum; itp.);

- karabiny maszynowe (5,56mm; 7,62mm; 9mm; itp.);

- moździerze (60mm; 81/82mm; 120mm; itp.);

- granatniki.